รางวัล GCSA 2020 มอบให้แด่ผู้ที่สร้างความยั่งยืนเพื่อโลกของเรา

เปิดให้เข้าร่วมเสนอชื่อรับรางวัลองค์กรพัฒนาอย่างยั่งยืนนานาชาติ (Global Corporate Sustainability Awards - GCSA) ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ไทเป, ไต้หวัน, วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 - หลากหลายบริษัทในระดับนานาชาติทั่วโลก ที่ได้ดำเนินพันธกิจในการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาโดยตลอด ถึงเวลาแล้วที่จะได้มีโอกาสที่จะได้รับการจารึกและประกาศให้ทั่วโลกได้รับรู้ โดยเข้าร่วมการมอบรางวัลการองค์กรพัฒนาอย่างยั่งยืนนานาชาติ หรือ Global Corporate Sustainability Awards (GCSA) ประจำปี ค.ศ. 2020

สำหรับงานมอบรางวัล GCSA 2020 นี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในปี 2030 (Sustainable Development Goals หรือ SDGs) ซึ่งร่างขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติ (UN) ในปีที่ผ่านมา มีผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกมากมาย อาทิเช่น ฮิวเล็ตต์ แพ็กการ์ด เอนเตอร์ไพรส์ จากสหรัฐอเมริกา, ซีเมนส์จากเยอรมัน, เอซุสเทคจากไต้หวัน, จีเอสบีจากประเทศไทย, พีที วาล์ว อินโดนีเซีย ทีบีเค จาก อินโดนีเซีย และ จานาจาลจากอินเดีย เป็นต้น ผู้เข้าร่วมทั้งหมด จะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติจากหลายภาคส่วน อาทิ ตัวแทนจากภาครัฐ, ภาคการศึกษา และ ภาคเอกชน เป็นต้น

วัตถุประสงค์ของการมอบรางวัล GCSA มีทั้งหมด 4 ข้อ โดยอาศัยแนวทางเดียวกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ประกอบด้วย

1. ประชาสัมพันธ์หลักการและข้อปฏิบัติแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้รับรู้วงกว้าง
2. ส่งเสริมให้องค์กรที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
3. ส่งเสริมให้องค์กรจัดทำและเผยแพร่รายงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านเศรษฐกิจ, สิ่งแวดล้อม, สังคมและการปกครอง ให้มีความชัดเจน ถูกต้อง เพื่อส่งแรงกระเพื่อมในเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปสู่สังคมในวงกว้าง
4. ส่งเสริมให้บุคคลทั่วไป ได้มีความตั้งใจอุทิศตนเพื่อสร้างพลังด้านบวก เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคม

การมอบรางวัล GCSA มี 3 ประเภทหลัก ดังนี้ รางวัลความเป็นมืออาชีพยอดเยี่ยม, รางวัลการจัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนยอดเยี่ยม และ รางวัลผลการปฏิบัติงานยอดเยี่ยม

รางวัลความเป็นมืออาชีพยอดเยี่ยม : มอบให้แก่บุคคลทั่วไปที่ได้อุทิศตนเพื่อสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายในองค์กรที่สังกัด โดยเปิดโอกาสผู้เข้าร่วมเสนอชื่อมาจากหลายภาคส่วน อาทิ ข้าราชการในภาครัฐ, พนักงานบริษัทในองค์กรเอกชน หรือ นักวิชาการจากภาคการศึกษา เป็นต้น

รางวัลการจัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนยอดเยี่ยม : มอบให้แก่องค์กรต่างๆ ที่จัดทำรายงานเปิดเผยรายละเอียดความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีความสมบูรณ์ น่าเชื่อถือ และ โปร่งใส

รางวัลผลการปฏิบัติงานยอดเยี่ยม : มอบให้แก่องค์กรธุรกิจที่ริเริ่มปฏิบัติงานในโครงการทางด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมลงทะเบียนได้ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2020 และจะปิดรับลงทะเบียนวันที่ 10 สิงหาคม 2020 การประกาศผลผู้ได้รับรางวัลจะประกาศในวันที่ 4 ตุลาคม 2020 และจะมีการจัดงานมอบรางวัลในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2020 ซึ่งจะเกิดขึ้นภายในงานสัมนาองค์กรการพัฒนาอย่างยั่งยืนนานาชาติ (Global Corporate Sustainability Forum - GCSF) ณ กรุงไทเป , ไต้หวัน

งานมอบรางวัล GCSA 2020 จัดขึ้นโดยกลุ่มพันธมิตรเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Alliance for Sustainable Development Goals - A•SDGs) ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาความยั่งยืนขององค์กรไต้หวัน (Taiwan Academy of Corporate Sustainability - TACS), สถาบันความยั่งยืนด้านพลังงานไต้หวัน (Taiwan Institute for Sustainable Energy - TAISE) และศูนย์กลางความยั่งยืนองค์กร (Center for Corporate Sustainability - CCS)

รายละเอียดเพิ่มเติมงานมอบรางวัล GCSA 2020 กรุณาดูได้ที่ https://bit.ly/2xM22i2

ประวัติโดยย่อของกลุ่มพันธมิตรเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Alliance for Sustainable Development Goals - A•SDGs)

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2018 A•SDGs คือรูปแบบความร่วมมือการพัฒนาอย่างยั่งยืนจากหลายภาคส่วน อาทิ ภาครัฐ, ภาคการศึกษา, องค์กรไม่แสวงหากำไร และบริษัทเอกชนชั้นนำต่างๆ เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2030 ซึ่งประกาศโดยองค์การสหประชาชาติ (UN) ทั้งนี้เพื่อสร้างพลังด้านบวกให้แก่สังคมและผลักดันการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปสู่อนาคต

ประวัติย่อของสถาบันความยั่งยืนด้านพลังงานไต้หวัน (Taiwan Institute for Sustainable Energy - TAISE)

TAISE ก่อตั้งและได้รับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานความยั่งยืนด้านพลังงานในปี 2007 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและวิจัยการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน รวมทั้งประชาสัมพันธ์โครงสร้างพื้นฐานของระบบพลังงานที่ยั่งยืนอีกด้วย ปัจจุบัน TAISE ยังคงปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่สังคมในด้านการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืนและประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้มีการจัดตั้งแพลตฟอร์มสำหรับแลกเปลี่ยนความรู้สำหรับภาคการศึกษาและกลุ่มผู้สนใจเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีด้านความยั่งยืน อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิดการตีพิมพ์วารสาร และรายงานฉบับพิเศษต่างๆ รวมถึงการให้คำปรึกษาในประเด็นที่น่าเป็นห่วงกับภาคอุตสาหกรรมท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพลังงานที่ยั่งยืนอีกด้วย TAISE มีเป้าหมายที่จะรวบรวมผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาอาชีพเพื่อสร้างศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยี เพื่อนำไปสู่แนวทางการพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนต่อไป สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TAISE กรุณาดูที่ https://www.taiseen.org.tw/.